“Có một bí quyết, tha thiết bảo ban:

“Có một bí quyết, tha thiết bảo ban:

Cạn lòng Thành, tận lòng Kính, mầu nhiệm vô cùng! “

– Tổ Sư Ấn Quang-

Nguồn: Ta Binh Sinh

Related Articles

Responses