“Có một bí quyết, tha thiết bảo ban: Cạn lòng Thành, tận lòng Kính, mầu nhiệm vô cùng! “

“Có một bí quyết, tha thiết bảo ban: Cạn lòng Thành, tận lòng Kính, mầu nhiệm vô cùng! “
– Tổ Sư Ấn Quang-

Nguồn: Ta Binh Sinh

Related Articles

Responses