CÓ 3 CÁCH SỐNG Ở ĐỜI

CÓ 3 CÁCH SỐNG Ở ĐỜI

Là người Phật tử phải nhớ ở đời có 3 cách sống:

1-Lâu lâu ghé chùa nghe pháp chút xíu vậy thôi . Sống theo ý thích bất kể thiện ác . Hạng này vô phương cứu chữa .

2. Lánh ác hành thiện để trốn khổ tìm vui. ( hạng này khá hơn hạng 1).

3. Lánh ác hành thiện để không còn thiện, ác, buồn, vui nữa.
-Nghĩa là mình cũng tu ba la mật cũng bố thí, cũng trì giới, cũng làm bao nhiêu hạnh lành nhưng không phải là cầu quả nhân thiên mà là để không còn sa đọa trầm luân nữa. Hành ba-la-mật để mà chứng ngộ 4 Đế , để một ngày được giác ngộ.

Đức Phật Ngài từng dạy 4 đế là bốn sự thật , phải hiểu mới trở thành thánh nhân mà không còn là phàm phu nữa .Trong ba đời mười phương không ai trở thành thánh nhân mà không hiểu bốn đế .
-Mọi sự ở đời đều là khổ .
-Những gì thương thích ghét sợ cũng đều nằm trong khổ .
-Muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa .
-Thường xuyên sống trong ba nhận thức trên đó chính là con đường thoát khổ .

*Hành thiện để mong một ngày giác ngộ như vậy đó .

Sư Giác Nguyên
( chép lại bài giảng của Sư ngày 10-2-2019)
(IX) (39) Nhân Duyên

Related Articles

Responses