CHÁU 5 TUỔI CHƯA BIẾT ĐI, NHỜ BÀ NIỆM QUÁN ÂM HẾT BỆNH.

CHÁU 5 TUỔI CHƯA BIẾT ĐI, NHỜ BÀ NIỆM QUÁN ÂM HẾT BỆNH.

Bà Thuần có đứa cháu đã lên năm tuổi nhưng vẫn chưa đi được. Bà con hàng xóm đến mách bảo rằng: “Vừa rồi ở Hoài Diện có một nông phu chân bị bệnh đã lâu năm, chạy chữa nhiều phương thuốc nhưng không hiệu nghiệm. Nông phu ấy tuy thất học nhưng lại là người hết lòng tin tưởng Quan Âm Bồ Tát nên Ông phát nguyện trì niệm Thánh hiệu Đại bi Quán thế Âm Bồ tát ngày đêm không dứt, nhờ đó mà cảm đến Bồ tát. Ngài thị hiện và để lại bài kệ bốn câu như sau:

ÂM:

Đại Trí phát ư tâm
Ư Tâm vô sở tầm
Thành tựu nhất thiết nghĩa
Vô cố diệc vô cân.
NGHĨA:

Đại trí phát nơi Tâm
Nơi Tâm không thể tầm
Thành tựu mọi ý nghĩa
Không nghĩ cũng không bàn.
Người nông phu trì tụng bài kệ trên đúng trăm ngày thì chân bị tật liền lành hẳn.

Bà Thuần nghe nói vậy, liền bảo đứa cháu và bà Vú phát tâm trai giới thanh tịnh, tụng bài kệ trên thì trải qua ba tháng, đứa bé đi đứng như những đứa trẻ bình thường khác.

Không chỉ những người có con cháu bị bệnh về chân như con của Hiếu Thuần mà cả những người tâm trí kém cõi, Thuần đem bài kệ trên bảo họ học và thành tâm trì tụng thì cũng đều có kết quả linh nghiệm

Nguon: Diệu Liên

Related Articles

Responses