CHA MẸ DÙ CÓ XẤU ĐẾN MẤY BẠN CŨNG KHÔNG THỂ NGỖ NGHỊCH VỚI CHA MẸ. BẠN SẼ LÀ ĐẠI BẤT HIẾU. BẠN THỬ ĐI TÌM XEM CÓ AI BẤT

🙏 CHA MẸ DÙ CÓ XẤU ĐẾN MẤY BẠN CŨNG KHÔNG THỂ NGỖ NGHỊCH VỚI CHA MẸ. BẠN SẼ LÀ ĐẠI BẤT HIẾU. BẠN THỬ ĐI TÌM XEM CÓ AI BẤT HIẾU MÀ THÀNH TỰU HAY KHÔNG ?TRÊN LỊCH SỬ XƯA NAY TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC KHÔNG CÓ MỘT NGƯỜI NÀO.

🙏 Thánh tiên Hiền đã dạy người, cha mẹ dù xấu đến mấy cũng không thể ngỗ nghịch với cha mẹ, vậy thì bạn sẽ là đại bất hiếu. Lão sư thì bạn phải thận trọng mà chọn lựa. Dù rằng chọn lựa để bái họ làm thầy, thì quan hệ này cũng là cả một đời. Nếu mà bạn nghịch thầy phản đạo, đầu tiên là đức hạnh của bạn đã có khiếm khuyết. Đức hạnh của bạn không thể thành tựu, thì bạn còn có thể thành tựu học vấn hay sao? Vì thế ở trong “Tịnh nghiệp tam phước” Phật dạy chúng ta, câu thứ nhất là “hiếu dưỡng phụ mẫu”, câu thứ hai là “phụng sự sư trưởng”. Thế gian, bạn hãy xem từ trên lịch sử, xưa nay trong ngoài nước, không có một người nào bất hiếu với cha mẹ mà lại có thể được thành tựu, không có một người nào nghịch thầy phản đạo mà có thể được thành tựu. Nhà Nho nhà Phật đều dạy người như vậy. Bản thân chúng ta nếu không thể tiếp nhận, không thể tin tưởng, bản thân muốn tìm lại từ đầu một con đường khác, vậy thì bạn hãy thử đi, xem bạn có thể thành công hay không. Thế gian này ngày nay gặp phải cái khổ nạn lớn như vậy, nguyên nhân thật sự là gì? Tôi thường nói là “không nghe lời người xưa, thiệt thòi ngay trước mắt”. Đệ tử Phật môn tu hành đã thành ra cái tình trạng như vậy là vì không nghe lời của Phật Đà, không chịu nghe lời Phật. Người thế gian gặp cái kiếp nạn này là do không nghe sự giáo huấn của cổ Thánh tiên Hiền, cứ nghĩ rằng mình rất tài giỏi, cho rằng bản thân rất thông minh, liền đem Phật Bồ Tát, cổ Thánh tiên Hiền bỏ đi hết. Quả báo này bản thân phải gánh chịu. Ở trên Kinh Đại Thừa Phật thường thường dạy chúng ta, chúng sanh ở trong lục đạo có cộng nghiệp, còn có biệt nghiệp. Ở trong “Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm” đã nói rất tường tận, chúng ta tự tu hành cho tốt là biệt nghiệp, tuy rằng cộng nghiệp không tốt nhưng biệt nghiệp của ta thì tốt, ở trong cái kiếp nạn này ta vẫn có thể may mắn tránh khỏi, vẫn có thể không bị ảnh hưởng lớn, ảnh hưởng nhỏ là không thể tránh khỏi, nhưng ảnh hưởng lớn thì không có. Giữ gìn bản thân được chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi, cái này quan trọng hơn bất cứ thứ gì, mong rằng đồng học chúng ta có thể hiểu được cái điểm này. Hãy xem hình tượng mà chư Phật Bồ Tát đã làm ra, hình tượng mà Thanh Văn Duyên Giác đã làm ra, đó đều là gương tốt cho chúng ta. Chúng ta cần phải học tập ở các Ngài. Hiện tượng giác chánh tịnh này biến khắp nước Phật.

🙏 A DI ĐÀ PHẬT XIN THƯỜNG NIỆM.

🙏PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH giảng giải (tập 266)Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh KhôngThời gian: Khởi giảng năm 1998Cẩn dịch: Vọng Tây Cư SĩBiên tập: Ban biên tập Tịnh Không Pháp Ngữ.

Related Articles

Responses