BUÔNG BỎ THÂN KHẨU Ý

BUÔNG BỎ THÂN KHẨU Ý
KINH ĐẠI BÁT NHÃ – PHẨM VÃNG SANH

Có đại Bồ Tát thường đem chánh pháp để soi sáng cho chúng sanh cũng được lợi ích tự soi sáng, nhẫn đến lúc thành Vô thượng Bồ đề trọn chẳng rời sự soi sáng đó.

Nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát như vậy đã được tôn trọng ở trong Phật pháp. Thế nên đại Bồ Tát lúc thực hành Bát nhã ba la mật, thân, khẩu và ý đều thanh tịnh chẳng để vọng khởi”.

Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Bạch đức Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát thân nghiệp bất tịnh, khẩu nghiệp bất tịnh, ý nghiệp bất tịnh ?”.

Đức Phật nói: “Nầy Xá Lợi Phất ! Nếu đại Bồ Tát nghĩ rằng đây là thân, là khẩu, là ý. Thấy có tướng dạng tác dụng như vậy thời gọi là thân, khẩu, ý bất tịnh.”

Nầy Xá Lợi Phất ! Lúc thực hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ Tát chẳng thấy có thân, chẳng thấy có khẩu, chẳng thấy có ý.

Nếu thấy có thân, khẩu, ý, thời do vì thấy có, nên thân, khẩu, ý có thể sanh những tâm niệm xan tham, phạm giới, sân khuể, giải đãi, tán loạn, ngu si. Phải biết Bồ Tát như đây, lúc thực hành Bát nhã ba la mật, chẳng có thể trừ được thô nghiệp của thân, khẩu và ý”.

Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Bạch đức Thế Tôn ! Thế nào là đại Bồ Tát dứt trừ thô nghiệp của thân, khẩu và ý ?”.

Đức Phật nói : “Nếu chẳng thấy có thân, khẩu và ý, đại Bồ Tát nầy có thể dứt trừ thô nghiệp của thân, khẩu và ý.

Nầy Xá Lợi Phất ! Nếu đại Bồ Tát từ lúc sơ phát tâm thực hành thập thiện đạo, chẳng móng tâm Thanh Văn, chẳng móng tâm Bích Chi Phật, thời có thể dứt trừ thô nghiệp của thân, khẩu và ý.

Có đại Bồ Tát lúc thực hành Bát nhã ba la mật thanh tịnh Phật đạo, mà thực hành Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định ba la mật, Bồ tát nầy trừ được thô nghiệp của thân, khẩu và ý”.

Ngài Xá Lợi Phất thưa : “Bạch đức Thế Tôn ! Thế nào là Phật đạo của đại Bồ Tát

Đức Phật nói : “Nầy Xá Lợi Phất ! Nếu chẳng thấy có thân, khẩu và ý, chẳng thấy Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định và Bát nhã ba la mật, chẳng thấy có Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát và Phật, đây gọi là Phật đạo của đại Bồ Tát. Chính đó có nghĩa là vì tất cả pháp đều bất khả đắc.”

Related Articles

Responses