BỐ THÍ ĐƯỢC PHÚC VÔ LƯỢNG

BỐ THÍ ĐƯỢC PHÚC VÔ LƯỢNG

Theo Kinh Hiền Ngu, Đức Phật khen ngợi năm pháp bố thí đạt được phúc vô lượng. Đó là:
1. Bố thí cho người từ phương xa đến,
2. Bố thí cho người sắp đi xa.
3. Bố thí cho người bệnh tật.
4. Bố thí cho người bị đói khát.
5. Bố thí cho người biết pháp.
Bố thí cho năm đối tượng như vậy thì hiện đời được nhiều phúc báo. Cách bố thí này đúng pháp, không giống như bố thí để cầu danh. Nếu bố thí không đúng chỗ, mặc dầu xả bỏ tài sản nhiều nhưng không được quả báo thanh tịnh. Lại nữa, người thấy người khác bố thí mà vui theo, nếu so với người làm các việc bất thiện lớn thì người này cũng được gọi là thiện.
Nguồn: Nhân Quả
(Tịnh Nhi sưu tầm)

Related Articles

Responses