BỊ BẮT NHẦM XUỐNG ÂM PHỦ

Sử Sĩ Nghiêm còn gọi là Thủ Kinh ở xứ Phù Lương là một Phật tử tu hành rất tinh tấn, hàng ngày chuyên trì tụng Kinh Kim Cang và Kinh Phổ Môn. Trải qua hơn 20 năm, ngày nào cũng y như vậy không thiếu. Ông lại thường khuyên người khác trì tụng. Niên hiệu Đạo Quan, năm thứ 15, nhà Thanh, vào ngày 23 tháng 6, cháu của Thủ Kinh tên là Thoại Năng, trong lúc bị bệnh hôn mê bất tỉnh thì thấy một người đến bắt, dắt đến nơi một điện đường.
Thoại Năng đến đó, nhận ra đây là chốn Âm ty, đang hoảng sợ thì nghe có tiếng hoan hô: “Đại Bồ Tát giáng lâm.”
Hai vị minh quan lập tức rời chỗ ngồi, bước xuống nghinh tiếp.
Thoại Năng lúc ấy nhìn thấy Quan Thế Âm Đại Sĩ trên thân choàng khăn liên hoa màu đỏ sáng, phía sau có một ông già mặt đen theo hầu Bồ Tát. Hai vị Đại quan truyền lệnh cho bộ hạ thiết lập bảo tòa, thỉnh Bồ Tát ngồi.
Bồ Tát vừa an tọa thì ngó vị quan bên tả quở rằng:
“Các Ông làm việc không thuận theo trong sổ bộ. Thoại Năng này tuổi dương thế chưa hết tại sao lại bắt đem đến đây?”

Hai vị quan nghe nói giật mình, rời chổ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Bồ Tát xin thứ lỗi, đoạn kiểm tra lại, xong gọi người lính dịch đến quở trách và đánh cho 40 trượng phạt tội. Bồ Tát bèn nói: “Thoại Năng này sống trong gia đình đã ba đời không ăn thịt trâu, thịt chó, nam nữ cả nhà đều trì trai, tụng kinh Phổ Môn, hiện có ông già này ở nhà đó làm chứng.”

Lúc này Thoại Năng mới biết ông già mặt đen đi sau Bồ Tát chính là Thần Ty mạng.
Bồ Tát quở trách hai vị Đại quan xong thì dẩn Thoại Năng ra khỏi điện đường đi xem các ngục. Trước tiên là đến ngục giã cối, thấy quỉ tốt bắt người tội ném vào cối, mỗi khi giã chày xuống, máu phun ra như bình hoa tưới nước, thịt rã rời văng ra như bắn bông.
Đại Sĩ bảo Thoại Năng: “Ngươi chớ có đến gần vì sinh hồn của
ngươi không nên dính vật ấy.”

Thoại Năng vội lấy vạt áo che mặt. Kế tiếp Bồ Tát dẫn đi xem địa ngục kéo lưỡi, địa ngục xay sát, địa ngục chém chặt, địa ngục cưa xẻ, địa ngục ôm cột đồng nóng, địa ngục nằm giường sắt, v.v…

Sau khi xem xong thì Bồ Tát dẫn Thoại Năng ra về và căn dặn rằng: “Sau khi ngươi hồi dương phải khuyên bảo tất cả mọi người trong nhà cố gắng ăn chay niệm Phật. Với những việc này phải chí thành, đừng làm lấy có. Nếu trường trai không được thì cũng phải ăn theo trai kỳ, nhưng không được viện lý do đổi ngày này sang ngày khác hoặc bỏ quên.
Hôm nay là ngày trai kỳ nhưng nhà của ngươi đều quên hẳn, từ đây về sau phải gắng nhớ cho kỹ và nên nhớ khi trở về nhà thưa lại với bà Nội của ngươi rằng Kinh Kim Cang mà bấy lâu nay Bà đã trì tụng trong nhiều năm qua có công đức không thể nghĩ bàn, đừng nghe theo những người vô trí cho rằng tụng Kinh Kim Cang thì trong nhà sẽ xảy ra việc này việc nọ, có trước không sau là đều không tốt.
Còn về bệnh trạng của ngươi thì không hề gì đâu nên cố gắng tinh tiến hơn trước để thành người tốt.” Trong chốc lát đã thấy Bồ tát dẫn đến cửa sau, rồi Ngài vỗ đầu bảo: “Tỉnh dậy, ngươi về đến nhà rồi.”

Thoại Năng sau đó tỉnh lại, cảm thấy khỏe khoắn như thường. Sau khi tỉnh dậy thì thuật lại cho cả nhà nghe chuyện dưới Âm Ty. Bà nội của Thoại Năng và cả nhà từ trên xuống dưới, từ đó tụng Kinh niệm Phật rất tinh cần, những người không trường trai cũng đều giữ nghiêm ngày trai kỳ.

(Trích Đặng Đạt Nguyên Tự thuật)

Related Articles

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x