BỆNH DỊCH ĐANG LAN TRUYỀN, VỢ CON ĐỀU MẮC BỆNH, HÃY DẠY BỌN HỌ AI NẤY ĐỀU CHÍ THÀNH NIỆM NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT. NẾU

BỆNH DỊCH ĐANG LAN TRUYỀN, VỢ CON ĐỀU MẮC BỆNH, HÃY DẠY BỌN HỌ AI NẤY ĐỀU CHÍ THÀNH NIỆM NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT. NẾU ÔNG CÓ THỂ NIỆM CHÚ ĐẠI BI THÌ HÃY GIA TRÌ NƯỚC ĐẠI BI CHO HỌ UỐNG, SẼ TỰ ĐƯỢC LÀNH BỆNH, KHÔNG CẦN PHẢI MIỆT MÀI CHỮA TRỊ (Ngài Là Hóa Thân Của Đại Thế Chí Bồ Tát)

“Bệnh dịch đang lan truyền, vợ con đều mắc bệnh, hãy dạy bọn họ ai nấy đều chí thành niệm Nam-mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu ông có thể niệm chú Đại Bi thì hãy gia trì nước Đại Bi cho họ uống, sẽ tự được lành bệnh, không cần phải miệt mài chữa trị. Những điều ông nói tợ hồ nắm được đại ý, nhưng chỉ là nói xuông, hoàn toàn chẳng dùng được mảy may gì ! Phật pháp có vô lượng pháp môn, nhưng đều phải tu đến khi nghiệp tận tình không thì mới có thể liễu sanh thoát tử ! Nếu không, dù có sở đắc, vẫn cứ y như cũ, chẳng làm gì được sanh tử ! Như trong hiện thời, sợ rằng khắp cõi đời cũng khó được một hai người đạt đến địa vị nghiệp tận tình không ! Chỉ có một pháp Niệm Phật nếu đầy đủ tín chân, nguyện thiết, chí thành niệm Phật cầu sanh Tây Phương, dù toàn thân là nghiệp lực, vẫn đều có thể cậy vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương, ấy gọi là “đới nghiệp vãng sanh”. Hễ sanh về Tây Phương thì liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Vì thế, thiện tri thức đời Mạt phần nhiều đều chuyên chú Tịnh Độ; bởi lẽ Tịnh Độ thực hiện dễ, thành công cao, dùng sức ít, đạt được hiệu quả nhanh chóng.

Thường có những kẻ thông minh, hơi hiểu giáo nghĩa, hoặc biết đôi chút lẽ Thiền, bèn tự cho mình là bậc thông suốt, miệt thị niệm Phật, cho niệm Phật là chuyện để bọn ngu phu, ngu phụ làm ! Đấy đều là những kẻ chẳng biết tự xét, là hạng cuồng đồ, cứ tưởng “hiểu nghĩa lý theo văn tự chính là thật chứng”, chắc chắn là hạng “nói không, làm có”, dùng thân báng pháp, tương lai ắt đọa tam ác đạo, được những ngu phu, ngu phụ niệm Phật vãng sanh Tây Phương thương xót nhưng chẳng thể cứu vớt ! Ông đã nguyện quy y, nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Thương, ngụ ý : Đổi tên chẳng đổi thể, nhưng chữ Thương trước kia (tức chữ Thương trong tên thật) có nghĩa là cả mình lẫn người đều chìm đắm mênh mông, nay nương theo Phật pháp tu trì, liền trở thành cả mình lẫn người đều được lợi lạc mênh mông. Tuy cùng [có nghĩa] là mênh mông, nhưng sự khác biệt giữa nguyên do [của hai thứ] mênh mông ấy cố nhiên nào phải chỉ giống như [sự khác biệt] giữa trời với vực !

Phương pháp tu trì niệm Phật cùng với giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện v.v… thì Văn Sao, Gia Ngôn Lục đều đã nói đầy đủ cả rồi, ở đây không viết cặn kẽ.

Trích lời khai thị của Đại sư Ấn Quang trong Thư trả lời cư sĩ Ngô Thương Châu (ba lá thư) (năm Dân Quốc 20 – 1931) – Ấn Quang Pháp sư Văn Sao Tục Biên.

Nguồn: Dieu Lien

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Related Articles

Responses