BẢY ĐIỀU ĐÁNG TIẾC NẾU KHÔNG ĐƯỢC VÃNG SANH VỀ CÕI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC.

BẢY ĐIỀU ĐÁNG TIẾC NẾU KHÔNG ĐƯỢC VÃNG SANH VỀ CÕI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC.
(Trích “An Sĩ Toàn Thư – Khuyên Người Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ”).

1. Đức Phật A-Di-Đà vốn có lời nguyện lớn cứu khổ chúng sinh, nhưng ta lại không đến được đài sen vàng nơi Cực Lạc; Diêm Chúa thật vô tình chẳng thương xót ai, nhưng ta lại tự chuốc lấy hình phạt nơi ấy. Đó là điều đáng tiếc thứ nhất.

2. Hoa đồng cỏ nội sớm nở tối tàn lại trăm cách tìm cầu, nhưng không cầu sinh về nơi có rừng cây báu vĩnh viễn không tàn úa. Đó là điều đáng tiếc thứ hai.

3. Hiện tại đang phải chịu nỗi khổ đói rét, nhưng không cầu sinh về nơi có y phục, thức ăn tự nhiên hóa hiện. Đó là điều đáng tiếc thứ ba.

4. Người đời từ xưa đến nay vốn đều không tránh khỏi cái chết, nhưng lại chưa từng thấu hiểu được sau khi chết sẽ đi về đâu? Đó là điều đáng tiếc thứ tư.

5. Hiên nhà quán chợ tồi tàn mà trọn đời cứ vất vả kinh doanh mưu lợi, nhưng lại không cầu sinh về nơi có cung điện nguy nga bằng bảy báu. Đó là điều đáng tiếc thứ năm.

6. Bệnh tật nhỏ nhặt đã lo lắng cầu thầy chữa trị, nhưng lại không cầu sinh về nơi vĩnh viễn không tật bệnh. Đó là điều đáng tiếc thứ sáu.

7. Băng rừng vượt suối, lên núi xuống ngàn, đều là vì mong cầu tìm thầy học đạo, nhưng Phật A-Di-Đà hiện tại đang thuyết pháp lại không cầu được gần gũi để chiêm bái nương theo. Đó là điều đáng tiếc thứ bảy.

Từ điều thứ 1 đến điều thứ 6 đều là do không rõ biết.
Các điều thứ 1, thứ 2, thứ 4, thứ 6 và thứ 7 là do không có lòng tin.

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI A- DI- ĐÀ PHẬT_()_
Nguồn: Liu Thiện Như

Related Articles

Responses