Bằng cách nào con có thể phần nào bù đắp lại những tội lỗi, nghiệp chướng đã tạo?

Bằng cách nào con có thể phần nào bù đắp lại những tội lỗi, nghiệp chướng đã tạo?
Bằng cách làm thêm nhiều việc phước thiện, bằng cách sám hối sửa đổi nhiều thêm và bằng cách niệm danh hiệu Phật thường xuyên hơn.

– Hòa Thượng Tuyên Hóa –

Nguồn: Diệu Liên

Related Articles

Responses