BÀN VỀ QUỶ THẦN

BÀN VỀ QUỶ THẦN

Trong Kinh Trường-A-Hàm, Phật khai thị:

“Trên thế gian này rất nhiều người không biết có luật nhân quả và sáu cõi luân hồi tồn tại. Họ không tin trên đời có quỷ thần, cũng chẳng tin có Phật Bồ-tát, càng không tin là có quả báo.

Bởi những phàm phu này không có trí huệ và thần thông như Phật. Tuy có mắt thịt nhưng họ hoàn toàn mù tịt chẳng thấy thấu đáo chân tướng vũ trụ sự vật”…

Dù vậy, chúng ta vẫn có thể nương vào trí tuệ chứng đắc viên mãn rốt ráo của Phật lưu lại trong các kinh điển, mà tạm biết sơ vài điều. Xin giới thiệu với quý vị một đoạn khai thị của Phật trong Kinh Trường-A-Hàm liên quan đến quỷ thần, bạn xem xong thì sẽ hiểu rõ cảnh giới, trạng thái, tình huống của các loài quỷ thần, cũng sẽ hiểu được vì sao cảnh của người ác và người thiện khác biệt hẳn nhau.

“Phật bảo Tỳ-kheo:

– Tất cả nhà cửa nhân dân cư trú, đều có quỷ thần, nơi nào cũng có, tất cả đường hẻm, đại lộ, lò mổ, tiệm buôn, chợ búa, gò nổng… đều có quỷ thần, không chỗ nào trống… Chư quỷ thần thường lấy tên tùy theo chỗ họ gá nương, nương người tên người, nương thôn tên thôn, nương thành tên thành, nương nước tên nước, nương đất tên đất, nương núi tên núi, nương sông tên sông…

Phật bảo Tỳ-kheo:

– Tất cả cây cối dù nhỏ như trục xe, đều có quỷ thần tựa vào, chẳng đâu mà không có. Tất cả nam nữ lúc mới sinh, đều có quỷ thần theo hộ. Nếu tới hồi chết thì quỷ thủ hộ kia sẽ nhiếp tinh khí họ, nên họ ắt phải chết.

Phật bảo Tỳ-kheo: – Giả sử có ngoại đạo Phạm chí hỏi: – “Hiền giả, nếu tất cả nam nữ lúc mới sinh đều có quỷ thần theo hộ, đến khi họ phải chết thì quỷ thủ hộ sẽ nhiếp tinh khí, nên họ liền chết. Thế thì, đời nay vì cớ nào mà có người bị quỷ thần quấy nhiễu? Và ai không bị quỷ thần quấy nhiễu? ”… Thì Tỳ-kheo ơi, con hãy đáp như thế này:

– Người đời do thường phạm luật, làm nhiều điều trái đạo, sai pháp, tạo mười nghiệp ác, tà kiến điên đảo… Ví như người thế gian đây, dù có trăm, ngàn người… thì chỉ có một vị thần trông coi thôi (giống như bầy dê, dù có trăm ngàn, chỉ cần một người chăn là đủ).

Nhưng đối với người tu, luôn hành trì thiện pháp, thấy biết chân chánh, họ tin và thực hành đủ mười điều thiện… thì những người này dù chỉ cô một người, nhưng lại được tới trăm ngàn thần theo hộ (đây cũng giống như quốc vương, đại thần được trăm ngàn người theo hộ vệ vậy… người hành thiện kia cũng được hưởng giống như thế). Do duyên cớ này, mà người đời có kẻ bị quỷ thần quấy nhiễu, có người lại không hề bị… là nhờ có thiện thần hộ!

Xem qua đoạn kinh Phật giải thích này rồi thì ta có thể thấu triệt “mối quan hệ giữa quỷ thần, nhân loại, sơn hà đại địa và cây cối hoa cỏ… trong thiên nhiên”. Cũng giải thích rõ vì sao người ác hay bị quỷ thần quấy rối, người thiện thường được quỷ thần hộ vệ, không để bị hại…

Quyển “Báo ứng hiện đời” này ghi chép và liệt kê hàng loạt những kinh nghiệm nhân quả thực tế mà chúng tôi và bao người từng trải qua, cũng chứng minh những điều Phật giảng là chân ngữ. Các chuyện như “Lòng tốt cây Tượng Ba”, “Công tử áo xanh”…(xem Báo ứng Hiện Đời tập 3), đều là những chuyện thực chứng minh: “có thần thức nương tựa cây cối cỏ hoa, thị hiện đủ loại hình tướng”… Đúng như trong kinh Phật từng nói: “quỷ thần nương cây cỏ, lấy tên dựa theo đó”…

Chúng ta đã hiểu rõ lý này rồi, thì phải biết tất cả những hành vi tạo tác của ta – quỷ thần đều thấy biết hết! (huống chi là những bậc có trí huệ đạo cao thâm như chư Phật Bồ-tát?)… Vậy thì vì sao thế nhân không dè dặt cẩn thận, vâng theo lời Phật dạy mà y giáo phụng hành?

Nguồn: Báo ứng nhân quả
Biên dịch: Ni sư Hạnh Đoan.

Related Articles

Responses