BÀI KỆ PHÁ ĐỊA NGỤC TRÊN KINH HOA NGHIÊM DO ĐỊA TẠNG BỒ TÁT LƯU TRUYỀN TRONG NHÂN GIAN.

BÀI KỆ PHÁ ĐỊA NGỤC TRÊN KINH HOA NGHIÊM DO ĐỊA TẠNG BỒ TÁT LƯU TRUYỀN TRONG NHÂN GIAN.

Trong Hoa Nghiêm Kinh Truyện Ký của Quốc Sư Hiền Thủ đời Ðường có tường thuật sự linh cảm của Ðịa Tạng Bồ Tát, nguyên văn:
“Năm Văn Minh nguyên niên (684 – Ðường Dung Tông), người đất kinh sư, họ Vương, không rõ tên, đã không có giới hạnh lại chẳng hề tu thiện. Mắc bệnh chết đi, thấy hai người dẫn đến trước cửa địa ngục, thấy có một vị Tăng, họ gọi là Ðịa Tạng Bồ Tát, dạy họ Vương tụng bài kệ nhất hạnh như sau:

“Nhược nhân dục liễu tri
Tâm thế nhất thiết Phật
Ưng quán pháp giới tánh
Nhất thiết duy tâm tạo”.

Dịch nghĩa:
Nếu ai muốn biết rõ
Tam thế hết thảy Phật
Hãy quán tánh pháp giới
Hết thảy do tâm tạo.

Bồ Tát dạy kinh văn xong, bảo: ‘Tụng được bài kệ này thì mở toang được địa ngục’. Họ Vương tận lực tụng, liền vào được bên trong gặp vua Diêm La. Vua hỏi người này có công đức gì. [Kẻ hầu cận] đáp: Chỉ thọ trì một bài kệ bốn câu như trên đã kể. Vua liền thả ra. Trong lúc họ Vương tụng kệ, tiếng tụng vang đến đâu, những người thọ khổ ở đấy đều được giải thoát.
Họ Vương ba ngày sau tỉnh lại, nhớ kỹ bài kệ ấy, kể lại cho các vị sa môn nghe. Khảo nghiệm kệ văn, mới hay đó chính là bài kệ nằm trong phẩm Dạ Ma Thiên Cung Vô Lượng Chư Bồ Tát Vân Tập Thuyết Pháp thuộc quyển mười hai của kinh Hoa Nghiêm bản dịch đời Tấn (*). Họ Vương tự đối trước pháp sư Tăng Ðịnh ở chùa Không Quán kể cặn kẽ chuyện này”.

* Chú Thích: Do Sự Tích này, trong khoa mông sơn thí thực, cúng thí cô hồn mỗi chiều tại các tự viện luôn có đọc bốn câu kệ này, tuy nhiên lại chẳng dùng bản dịch của đời Tấn mà dùng bản dịch của đời Đường (Phẩm Dạ Ma Cung Kệ Tán thứ 20, Hán bộ quyển thứ 19, hội thứ 4, bài kệ của Giác lâm Bồ Tát, câu kệ thứ 37 đến câu kệ thứ 40)
***********************************************************************
Trích lục từ: Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quan, Hoằng Nhất Đại Sư BIên Thuật, Như Hòa Chuyển Ngữ.

Sách: Thay Đổi Cách Nhìn Về Kinh Địa Tạng

Related Articles

Responses