ẤN QUANG ĐẠI SƯ : CHÚ ĐẠI BI CHỮA LÀNH BỆNH TẬT ,TIÊU TRỪ ÁC NGHIỆP , TĂNG TRƯỞNG THIỆN CĂN

ẤN QUANG ĐẠI SƯ : CHÚ ĐẠI BI CHỮA LÀNH BỆNH TẬT ,TIÊU TRỪ ÁC NGHIỆP , TĂNG TRƯỞNG THIỆN CĂN

Tôi hoàn toàn chẳng biết gì về thuốc men, nhưng rất mong cho người đời đều không bệnh tật, hằng ngày trì chú Đại Bi gia trì vào nước sạch, có người mắc bệnh ngặt lâu ngày, thầy thuốc Bắc, thuốc Tây đều chẳng chữa được, [tôi cho người ấy uống nước đã được trì chú Đại Bi], dạy người ấy kiêng giết, bảo vệ sanh mạng, ăn chay, niệm Phật và niệm Quán Âm, nếu thật sự chí thành sẽ lập tức xoay chuyển được tình thế, không lâu sau tự lành bệnh. Dẫu chẳng thể lành ngay, quyết cũng chẳng lẽ nào bị bệnh nặng thêm, lại còn có thể tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn, lại chẳng tốn kém chi!

ẤN QUANG ĐẠI SƯ

Nguồn: Văn Trung Anh

Related Articles

Responses