News Feed

KHÔNG THAM DỤC

Trích Kinh Thập Thiện Nghiệp

Ở đời, có 5 món dục lạc, mà người ta tham muốn nhất là: tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ (Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy). Ngũ trần dục lạc ấy, vui ít mà khổ nhiều.
– Như tham tiền của phải đày đọa thân sống, đôi khi còn dùng những phương tiện bất chính để thâu tóm về mình, và khi mất đi thì lại vô cùng đau khổ.
– Tham sắc thì tốn tiền nhiều mà lại mất sức khỏe và hao tổn tinh thần, nhiều khi lại tìm những mưu chước tồi tệ để thỏa lòng ước muốn, nếu không được, lại đem ra ghen tuông, thù hận, giết chóc.
– Tham danh vọng, quyền tước thì phải vào luồn ra cúi, lao tâm khổ trí, mất ăn bỏ ngủ, đôi khi lại còn làm trò cười người chung quanh.
– Tham ăn uống cao lương mĩ vị, thì bị nhiều bệnh khó trị, thân thể mệt nhọc, mạng sống không thọ.
– Tham ngủ nghỉ, ngủ sớm dậy trưa thì trí não hóa đần độn, tối tăm.
Ngũ dục lạc chính là những nguyên nhân ràng buộc kiếp người vào vòng sinh tử, luân hồi, sa đọa.

Người không ham muốn những thứ ấy, là người biết tu hành Thiểu dục và Tri túc. Thiểu dục là muốn ít và Tri túc là biết đủ. Người Thiểu dục, Tri túc thì có một đời sống giản dị, thanh cao và an nhàn.
Xã hội nếu chỉ gồm những hạng người ấy, thì những thảm trạng: kẻ mạnh hiếp người yếu, kẻ giàu đàn áp người nghèo, người nghèo oán hận kẻ giàu, không còn tiếp diễn, và cõi đời cũng được sống trong cảnh thanh bình, an lạc.

Theo Kinh Thập Thiện Nghiệp đạo, người không tham muốn thì được thành tựu những điều tốt đẹp sau đây:
1. Ba nghiệp (thân, khẩu, ý) được tự tại, vì nhân các căn đều đầy đủ.
2 Của cải không bị mất mát, hay bị cướp giật.
3. Phúc đức tự tại.
4. Những sự tốt đẹp sẽ đến với mình, mặc dù mình không mong muốn.
Nếu đem công đức ấy mà hướng về quả Phật vô thượng bồ-đề thì tương lai thành Phật, tức là được ba cõi đặc biệt tôn trọng, tất cả đều cúng dường. (Ba cõi là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc).

Nguồn: Nhân qủa _ luân hồi