News Feed

NGUỒN GỐC VÀ CÔNG NĂNG CỦA THẦN CHÚ VÃNG SANH.

(Trích: KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT-HT Thích Thiền Tâm dịch;

Phẩm Thứ Bảy: Khuyến Phát Niệm Phật Và Tụng Đọc Chơn Ngôn)

Lúc bấy giờ, Ngài Phổ Hiền Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, con nay thương tưởng chúng sinh nơi thời mạt pháp, khi ấy kiếp giảm, thọ mệnh ngắn ngủi, phước đức kém thiếu, loạn trược tăng nhiều, kẻ chân thật tu hành rất ít. Con sẽ ban cho người Niệm Phật thần chú đà la ni này để thủ hộ thân tâm, nhổ tận gốc rễ nghiệp chướng, trừ sạch phiền não, được mau chóng sinh về Cực Lạc, gọi là:

Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sinh Tịnh Độ Đà La Ni:

“Nam Mô A Di Đa Bà Dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa điệt dạ tha. A Di Rị đô bà tỳ. A Di Rị Đa tất đam bà tỳ. A Di Rị Đa tì ca lan đế. A Di Rị Đa tì ca lan đa. Già Di Nị dà dà na. Chỉ đa ca lệ. Ta Bà Ha.”

Bản tiếng Phạn :

NAM MÔ A MI TA BA DA.

TA THA GA TA DA. TA ĐI A THA:

AM RI TÔT BA VÊ

AM RI TA SIT ĐAM BA VÊ

AM RI TA VI C’RAN TÊ

AM RI TA VI C’RAN TA. GA MI NI, GA GA NA

KỊT TI KA RÊ. XOA HA

Người niệm Phật phải giữ giới, ăn chay, thân khẩu. đều phải thanh khiết. Ngày đêm sáu thời, mỗi thời tụng hai mươi bốn lần. Như vậy, diệt được các tội: Tứ Trọng, Ngũ Nghịch, Thập Ác, và hủy báng Chánh Pháp, thường được Đức A Di Đà hiện trên đỉnh đầu. Hiện đời được an ổn, phước lạc. Hơi thở cuối cùng, được tùy nguyện mà vãng sinh Cực Lạc. Hoặc tụng đến ba chục muôn (300,000) lần, liền thấy Phật ngay trước mặt mình.

. . . . . . .

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát __()__

Nguồn: Ngọc Tử