6 ĐIỀU PHÁT NGUYỆN KHI LÀM BẤT CỨ MỘT VIỆC THIỆN NÀO

6 ĐIỀU PHÁT NGUYỆN KHI LÀM BẤT CỨ MỘT VIỆC THIỆN NÀO

1. Việc thiện nào con đã làm ra, là nhân đến đạo quả Niết Bàn.

2. Việc thiện nào con đã làm ra, là nhân sanh Trí Tuệ.

3. Việc thiện nào con đã làm ra, kiếp nào sanh lên không bao giờ nghe chữ “không biết” và chữ “không có”. (Khi nào chúng ta cần biết điều gì, điều đó phải được biết đến liền)

4. Việc thiện nào con đã làm ra, là nhân sanh thân cận bậc Hiền Triết.

5. Việc thiện nào con đã làm ra, là nhân sanh phát nguyện tu hạnh pháp cao thượng, xa lánh hạng ti liệt (thấp hèn).

6. Việc thiện nào con đã làm ra, đều kết duyên lành với chúng sanh, khiến cho chúng sanh qui hướng Tam Bảo, phát tâm tu hành thoát khổ sinh tử luân hồi..

Bất cứ 1 việc thiện dù nhỏ đến đâu cũng phải phát nguyện để lỡ đời này chưa giải thoát thì đời sau sanh lên cũng không bị mất hạt giống đoạn tận các lậu hoặc giác ngộ giải thoát.

Nguyện đem tâm thanh tịnh
Cầu Pháp giới chúng sinh
Thoát ly luân hồi khổ
Phật Đạo chóng viên thành..

Namo Phật Pháp Tăng Thường Trú Tam Bảo

__(())__

Nguồn: Phạm Hưng

Related Articles

Responses