10 HẠNH NGUYỆN CỦA BỒ TÁT SƠ ĐỊA


🍀🍀🍀

– Bằng vào tất cả, mọi sự vật cúng dường, con đều đem tâm cung kính cúng dường, tất cả chư Phật, rộng lớn như Pháp giới, rốt ráo như hư không, suốt kiếp vị lai không thôi nghỉ.
– Con nguyện tiếp thọ pháp luân của hết thảy chư Phật, nguyên nhiếp thọ Bồ Đề của hết thảy chư Phật, nguyện thủ hộ giáo pháp của hết thảy chư Phật, nguyện duy trì pháp của hết thảy chư Phật
– Con nguyện có thể thay thế Phật mà vận chuyển pháp luân
– Nguyện con biết rõ căn tánh của mỗi chúng sanh, bằng mọi phương tiện con có thể giảng thuyết như thật, giáo hoá tất cả khiến cho tiếp thọ và hành trì, rồi đưa vào Phật đạo
– Nguyện tất cả chúng sanh giới trong mọi chủng loại con đều có thể giáo hoá và đưa vào Phật pháp, để vĩnh viễn đoạn trừ tất cả cõi thú của thế gian cho được an trú trong nhất thiết trí đạo.
– Bằng vào trí tuệ hiện tiền, con nguyện thấy rõ hết thảy thế giới đủ loại sai biệt hiểu rõ thế gian, thấy suốt bản chất của chúng không ngăn ngại.
– Ước nguyện cho con có thể làm cho tất cả mọi thế gian đều trở thành tịnh độ.
– Nguyện con luôn luôn gần gũi tất cả thiện tri thức đồng một chí hướng và hành động, cùng một duyên bình đẳng. Đến tất cả thế gian, hiện hình trong tất cả chúng hội, vào khắp tất cả chỗ thọ sanh, thành tựu bất tư nghì Đại thừa Bồ Tát hạnh,
– Thệ nguyện con phải nỗ lực thực hành cho kỳ được tất cả Bồ Tát hạnh trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hành vi thân ngữ ý đều không là những hành vi suông. Nếu chúng sanh nào chợt gặp con mong sao đối với Phật pháp được quyết định, bất chợt nghe tiếng nói của con liền được trí tuệ như thật. Nguyện con được thân hình như cây đại dược vương, thân hình của bảo châu như ý.
– Nguyện con thành tựu tuệ giác Vô thượng ở trong khắp tất cả thế gian. Nguyện tuỳ tâm của tất cả chúng sanh mà thị hiện thành Phât.

_Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm_
Nguồn: Minh Hứa- Huệ Bình.

Related Articles

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x