Đi Lễ Chùa

Đi Lễ Chùa Đi Lễ Chùa Người xưa nói “làm việc có nghĩa do tâm tỉnh ngộ, làm việc vô nghĩa do tâm mê mờ”. Chúng ta…